Obchodní podmínky

 

1. Definice některých pojmů

 

1.1 ESHOP - Elektronické médium – portál , kde se střetává nabídka (Prodávající) a poptávka (Kupující)

1.2 Kupující – Zákazník, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky;

1.3 Nabídka - Zboží vystavené prostřednictvím Systému ESHOPU "usafashion.cz" , obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s pevně stanovenou cenou

1.4 Obchodní podmínky - „Obchodní podmínky provozu a užívání ESHOPU "usafashion.cz", příloha a nedílná součást Smlouvy;

1.5 NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014);

1.6 Prodávající - Prodejce, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil Provozovatel v Nabídce;

1.7 Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek

1.8 Provozovatel - osoba zřizující a provozující ESHOP

 

2. Systém prodeje

 

Provozovatel:

XJB Systems, s.r.o.

Sušice 33, 751 11 Sušice

IČO 29389569

Telefon: +(420) 212 240 400

info@usafashion.cz

 

ESHOP "www.usafashion.cz"" umožňuje Prodávajícím nabízet Zboží k prodeji Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě mezi Provozovatelem a Prodávajícím. Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě, nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

 

Provozovatel nenabízí v rámci ESHOPU "www.usafashion.cz"" vlastní zboží a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží. Provozovatel však garantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

 

Kupující mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Systému "www.usafashion.cz" nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde: http://usafashion.cz/napiste-nam. Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji (viz příloha „Registrace a ochrana osobních údajů") se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

 

Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě , nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

 

Provozovatel kontroluje veškeré zboží, než je uvedeno do Nabídky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z ESHOPu Zboží, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

 

Bezprostředně po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím ESHOPU "www.usafashion.cz" Prodávajícímu údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci.

Kupující, kterému bylo Prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy, a Prodávající jsou povinni kontaktovat se tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy.

 

3. Objednání zboží

Zboží uvedené na stránkách "www.usafashion.cz" je katalogem zboží oblečení a doplňků. Dostupnost zboží je uvedena online na kartě zboží a pokud by se skutečnost lišila bude vždy potvrzena telefonicky. Prodejce nebo dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. Garantujeme, že dostupnost je na stránkách kontrolována minimálně dvakrát denně.

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výběru zboží řádně vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a zákazník vždy obdrží konfirmaci na svou emailovou adresu použitou při registraci objednávky.

Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně poštovného a zákazník může být vyzván k jejich potvrzení.

Možnost zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a nabídne alternativní řešení.

Možnost zrušení objednávky je do 24h od jejího odeslání. Tato lhůta je lhůta mezi objednáním a odesláním zboží. Objednávku, která je již odeslána nelze zrušit, pouze lze od objednávky odstoupit - viz. Článek 7

 

3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou.

Dodací lhůta objednávky 

V obvyklých případech pokud je zboží skladem, objednáno a potvrzeno bude expedováno v den objednání a obvykle dodáno do 24hod. Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat. Zákazník je informován o odeslání zboží a pokud je možno, tak je informován o možnostech sledování zásilky online.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

4. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a také jiných státu, kde lze zásilku dle pravidel prodejce uskutečnit. Náklady na dopravu zboží bez dalších příplatkových služeb (dobírka, express doručení apod.) jsou maximálně 199Kč. Pokud zákazník nakoupí za 1.000 Kč a více, je poštovné ZDARMA. Dobírka je jako služba navíc za příplatek maximálně 60Kč, do zahraničí můžou být poplatky vyšší. Změny jsou vyhrazeny.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností plateb.

  • Dobírka
  • Bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)
  • GoPay - platby zprostředkující smluvní partner

Zásilka se zbožím neobsahuje vždy daňový doklad a návod k použití zboží. Ty jsou případně zasílány e-mailem včetně informací o přepravě. Pokud zásilka neobsahuje daňový doklad, vždy je přiložen dodací list, který také slouží jako záruční a doklad o pořízení zboží. Záruční list (pokud jej výrobce dodává a vyžaduje pro případnou opravu, u oblečení toto není) bude zaslán po prodlení 14-ti denní zákonné lhůty vrácení zboží.

 

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Převzetím balíčku zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Zákazník může využít Zákaznické rozhraní na stránce - sekce "Napište nám"

 

6. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

Záruční doba a záruční list 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím

Záruční doba je stanovena dle platného zákona. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, bude tento zaslán po 14-ti denní lhůtě, nebo je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad nebo dodací list, který je přiložen u dodaného zboží, nebo postačí doklad odeslaný elektronicky. Zákazník má na svém profilu vždy možnost si daňový doklad stáhnout.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží poslat k odbornému posouzení, kde dojde k ohodnocení poškození zboží.

Reklamace

Reklamace ONLINE :

V případě vrácení | reklamace zboží může Kupující využit postupu uvedeného ZDE (ODKAZ) - "Online reklamace - rychlé řešení pro zákazníka"

 

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

Postup reklamace

Postupem je zaslání zboží do sídla prodejce. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta 30-ti dnů do doby odeslání opraveného zboží zpět zákazníkovi. V těchto případech hradí obojí poštovné zákazník. 
Pokud zákazník nezašle zboží v originálním obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.  

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní partner posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi uhrazeno reklamované zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

7. Odstoupení od smlouvy

V případě vrácení | reklamace zboží může zákazník využit postupu uvedeného ZDE (ODKAZ) - "Online reklamace - rychlé řešení pro zákazníka"

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Odeslání objednávky Kupujícím nepředstavuje Smlouvu, a do zahájení plnění objednávky (odeslání zboží) je možné ji svobodně a bez následků upravit nebo zrušit telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je tedy oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v nutných případech jako je např. nedostupnost zboží, výrazné změny ceny zbožím, apod. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od Smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od Smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu "info@usafashion.cz", použije odkaz na kontakt na zákaznickou linku (na Hlavní straně) či písemně na adresu Prodávajícího.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Pokud již Kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět Prodávajícímu, kde Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět Prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je Kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je Prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

  • oblečení je bez původních štítků, visaček
  • zboží je vyprané
  • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
  • zboží není schopné dalšího prodeje

Rozpor s Kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s "www.usafashion.cz". Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.  Od 25.5.2018 platí nové podmínky pro ochranu osobních údajů, ty naleznete pod tímto odkazem: GDPR - Ochrana osobních údajů

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.